Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5277 ec55 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabylejaka bylejaka
8307 42be 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viabrzask brzask
1691 090e 390
Pavel Kiselev
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9686 682e 390
Reposted fromsunlight sunlight viaFiodor11 Fiodor11
4336 bafd 390
Reposted fromfoods foods viaFiodor11 Fiodor11
3786 e0ea 390
Reposted fromadaamanth adaamanth viabrzask brzask
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
3480 0e84 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel
6393 0275 390
7429 1e2b 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viakotowate kotowate


Someone in Bulgaria is putting googly eyes on broken street objects
3523 7fb8 390
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrzask brzask
Wyszedłem z domu, by stać się lepszym człowiekiem. A teraz, stoję pośrodku mojego życia, bez drogi prowadzącej do otwartych drzwi.
— Kamil Wawrzyniak, piszebloga.pl
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
8157 9c15 390

80s-90s-supermodels:

Playboy Spain, July 1997
Photographer : Arny Freytag
Model : Carrie Stevens 

Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viabrzask brzask
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromkotowate kotowate viabrzask brzask

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl