Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viabrzask brzask
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
5003 852b 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabrzask brzask
0091 302b 390

The Central Nervous System, containing the brain and spinal cord.

Reposted fromdoyoulike doyoulike viabrzask brzask
Co za sprytna myśl: nie masz obowiązku sprostać oczekiwaniom ludzi co do twoich osiągnięć. Nie mam obowiązku być tym, kogo oni we mnie widzą. To ich błąd, a nie moja wina.
2156 e04a 390
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viabrzask brzask
Reposted fromjasminum jasminum viabrzask brzask
4005 f3ed 390
Reposted fromthirdapril thirdapril viabrzask brzask
7844 c08b 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8601 30e6 390
Reposted fromkrzysk krzysk viawiecznazmarzlina wiecznazmarzlina
6515 e2a5 390
Reposted frombingbangboom bingbangboom
2621 fcd3 390
Reposted fromhomczi homczi
7278 d6dd 390
Reposted fromhomczi homczi
5672 55d5 390
Reposted fromblueinsane blueinsane viaMaryiczary Maryiczary
Nie wszystko, co się liczy, jest policzalne.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadwokatdiabla adwokatdiabla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl