Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4269 f063 390
Lasek Buloński, Paryż 1930
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
9070 846b 390
9215 a79d 390
Ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
3019 fbde 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vianadelle nadelle
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
5277 ec55 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabylejaka bylejaka
1691 090e 390
Pavel Kiselev
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9686 682e 390
Reposted fromsunlight sunlight viaFiodor11 Fiodor11
4336 bafd 390
Reposted fromfoods foods viaFiodor11 Fiodor11
3786 e0ea 390
Reposted fromadaamanth adaamanth viajointskurwysyn jointskurwysyn
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
3480 0e84 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel
6393 0275 390
7429 1e2b 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viakotowate kotowate


Someone in Bulgaria is putting googly eyes on broken street objects
3523 7fb8 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl